ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร

เงินเดือน : negotiable
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

– วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านการตลาด
– ร่วมกำหนดทิศทาง นโยบาย และแผนงานระยะสั้นและระยะยาว
– ควบคุมดูแลการสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด ของโรงพยาบาล
– กำหนดกลยุทธ์ แผนการตลาด และกำหนดกรอบเนื้อหา (Content Marketing)
– ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารแผนการตลาด
– ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยดูแลแก้ไขปัญหาแก่ทีม
– สรุปข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานกับผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 2 ปี
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Healthcare อย่างน้อย 2 ปี
 3. ประสบการณ์ด้านคลินิก / โรงพยาบาลศัลยกรรมและความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความคิดสร้างรรค์
 5. มีความรู้ด้าน content marketing จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

– ดูแลระบบบำรุงรักษาระบบต่างๆในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ดูแลระบบลิฟท์ ระบบโทรศัพท์
– จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบต่างๆ
– ดูแลงานประกันอาคาร
– ควบคุม ดูแลการทำงานของช่างซ่อมบำรุง
– ดูแลจัดจ้างการซ่อมบำรุงต่างๆ
– งานอื่นๆที่เกียวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ตรงตามสายงาน
 2. มีประสบการณ์ด้านการดูแลควบคุมซ่อมบำรุง 2 ปี ขึ้นไป
 3. มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ และทำงานในภาวะที่กดดันได้
 4. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

– ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติใบสั่งซื้อ (PO) ของหน่วยงานต่างๆ
– จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล
– กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการสั่งซื้อต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานของโรงพยาบาลมีสินค้าและเวชภัณฑ์พร้อมใช้
– ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
– ประสานงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของบุคลากรในความรับผิดชอบ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 2. ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : negotiable
อัตรา : 2

รายละเอียดงาน

 1. วางแผน รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนา และดำเนินการสร้างเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้รองรับ Search Engine Optimization (SEO) เพื่อให้คำค้นหาต่างๆ ในเว็บไซต์ติดอันดับในหน้าแรกของ Google
 2. ทำงานร่วมกับพนักงานในตำแหน่ง Webmaster ในการอัพเดทคอนเทนต์ เพื่อทำ SEO แบบ On-Page Optimization เพื่อสนับสนุนให้คีย์เวิร์ดหลักของเว็บไซต์ติดหน้าหนึ่งของ Google
 3. ทำงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่ออัพเดทคอนเทนต์รีวิว ทั้งภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว (Video) ของลูกค้า, KOL, Influencer และเคสรีวิว เพื่อสนับสนุนการทำ SEO แบบ On-Page Optimization และ Off-Page Optimization
 4. วางแผน ดำเนินการ และดูแลรับผิดชอบ Google Analytic พร้อมจัดทำรายงานเป็นประจำเดือน
 5. วางแผน ดำเนินการ และดูแลรับผิดชอบคอนเทนต์ในช่องทาง YouTube และ LINE Official Account พร้อมจัดทำรายงานเป็นประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีประสบการณ์ด้านงาน Webmaster, Search Engine Optimization (SEO) หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 – 2 ปี
 2. มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการทำอันดับบน google เป็นอย่างดี
 3. ประสบการณ์ด้านคลินิก / โรงพยาบาลศัลยกรรมและความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. คอมพิวเตอร์ MS Office
 5. สามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงานได้
 6. หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงพยาบาล / คลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

1. บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เพียงพอในการบริการ
2. ควบคุมดูแลการจัดเก็บคลังยา
3. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง รวมถึงการแก้ปัญหาเมื่อเกิดการคลาดแคลน
4. วางแผนการบริการของคลังยาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงพยาบาล
5. กำกับดูแลและติดตามอัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล
6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน
7. ดูแลและควบคุมบทบาทของพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องตามงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพ
2. ไม่จำกัดเพศ และอายุ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2

รายละเอียดงาน

1. สร้างสรรค์ รับผิดชอบ และดำเนินการตัดต่อสื่อโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในรูปแบบวีดีโอที่ได้รับมอบหมาย ด้วยเทคนิคการตัดต่อ, Effect, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค 2D, 3D ภาพและเสียงให้มีความน่าสนใจ และมีความเหมาะสมกับแต่ละช่องทางการสื่อสารของโรงพยาบาล

2. สร้างสรรค์, ออกแบบงานกราฟิกที่เคลื่อนไหวได้ (Motion Graphic) และนำมาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และรายการของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน น่าสนใจ และสื่อสารอย่างเข้าใจได้ง่าย

3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือออกแบบภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละแคมเปญ

4. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และควบคุมคุณภาพของการออกแบบสื่อวิดีโอโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละแคมเปญ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ไม่จำกัดเพศและอายุ
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ทำงานคลีนิกความงาม หรือโรงพยาบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : negotiable
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

1. คิดไอเดีย และวางคอนเซ็ปต์งานออกแบบ การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่หลุดจากคอนเซ็ปต์กำหนดไว้ในแต่ละแคมเปญ
2. สร้างสรรค์แผนงานผลิตวิดีโอคอนเทนต์ การเขียนสตอรี่บอร์ด วางแผนการถ่ายทำ และควบคุมการถ่ายทำและตัดต่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่หลุดจากคอนเซ็ปต์ที่กำหนดไว้ในแต่ละแคมเปญ
3. ควบคุมการออกแบบดีไซน์ให้ถูกต้องและสวยงามตามมาตรฐานการออกแบบ Corporate Identity ในทุกสื่อโฆษณาและในทุกช่องทางทั้งสื่อภายในและภายนอก
4. สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ คิดงานโฆษณาในแต่ละแคมเปญให้น่าสนใจแตกต่าง และสามารถถ่ายทอดความคิด, ลำดับขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Creative 1 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ในการทำสื่อโฆษณา, สื่อวิดีโอคอนเทนต์ 1 ปีขึ้นไป
3. คอมพิวเตอร์ MS Office
4. สามารถใช้งานอุปกรณ์สำนักงานได้ดี
5. หากมีประสบการณ์ทางด้านโรงพยาบาล / คลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 1

รายละเอียดงาน

1. ติดต่อประสานงานลูกค้าเคสรีวิว เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์บริการด้านการศัลยกรรมและความงาม, ผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาล
2. ติดตามภาพรีวิว, สัมภาษณ์ และสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเคสรีวิวที่เข้ารับบริการด้านศัลยกรรมและความงาม แล้วนำรายละเอียดต่างๆ มาผลิตเป็นงานเขียนรีวิว (Customer Reviews)
3. อัพเดทรีวิวใหม่ประจำเดือนลงในเว็บไซต์, กลุ่มศัลยกรรมความงาม และประสานงานส่วนอื่นๆ ในฝ่ายการตลาด เพื่อนำรีวิวลงสื่อออนไลน์ในแต่ละแพลตฟอร์ม รวมทั้งเว็บไซต์ของโรงพยาบาลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
4. ประสานงานฝ่ายอื่นๆ, ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้ารับการบริการ เพื่อสร้างความประทับ ใจ และความพึงพอใจสูงสุด
5. ควบคุมเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของลูกค้าเคสรีวิว
6. สรุป วิเคราะห์ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ 24 ปีขึ้นไป ทุกเพศ
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการเขียนรีวิวด้านความงาม 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน : ไม่ระบุ
อัตรา : 2

รายละเอียดงาน

1. ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ทั้งภายใน – ภายนอกของโรงพยาบาล
2. ออกแบบงานกราฟิกดีไซน์พร้อมทั้งควบคุมการผลิตให้ถูกต้องและสวยงามตามมาตรฐานการออกแบบ Corporate Identity ในสื่อโฆษณาประเภทต่างๆ ในทุกช่องทาง / ทุกรูปแบบของทางโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คอมพิวเตอร์สถาปัตย การออกแบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ตรงในงานด้านการออกแบบ, กราฟฟิกดีไซน์ 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ประกันสุขภาพ
 3. โบนัสตามผลประกอบการ

แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

  ชื่อ *

  นามสกุล *

  ตำแหน่งงาน *

  เบอร์โทรศัพท์ *

  อีเมล *

  แนบไฟล์ Resume (เป็นไฟล์ .doc, .docx, .pdf และ .jpg, .jpeg เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)

  สมัครงานติดต่อ

  คุณบงกช กิตติวาณิชยกุล
  บริษัท ศรัณย์การแพทย์ จำกัด (โรงพยาบาล วรรณสิริ)
  195/5 ถนนพระราม 3 ซอย 11
  แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 063-220-9797
   
  อีเมล : อีเมล hr@wansirihospital.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  LINE ID: hr.wansiri