chat search
icon

“เริ่มต้นป้องกันและชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ที่นี่”

Wellness Check-up

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นในเชิงป้องกัน ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เพื่อดูการทำงานของเซลล์ในร่างกาย และหาความผิดปกติของเซลล์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะเกิดโรค เพื่อหาทางป้องกันและชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ทันท่วงที เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพระดับเซลล์ในระยะยาว

การตรวจสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

ตรวจด้วยเครื่อง Biio Scan

เป็นเครื่องสแกนด้วยระบบดิจิตัล โดยใช้เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) ที่ให้ความแม่นยำสูง ได้มาตรฐานสากล สามารถตรวจจับและประมวลผลประสิทธิภาพการทำงานและความผิดปกติของเซลล์ในระบบต่างๆ ทั่วร่างกายของคุณออกมาเป็นภาพ 3 มิติได้ภายในเวลาไม่กี่นาที เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างตรงจุดตั้งแต่ระยะแรกๆ ดังนี้

- ตรวจสแกนระบบหัวใจและหลอดเลือด
- ตรวจสแกนระบบต่อมไร้ท่อ
- ตรวจสแกนระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์
- ตรวจสแกนระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ
- ตรวจสแกนระบบทางเดินหายใจ
- ตรวจสแกนระบบการย่อยอาหาร
- ตรวจสแกนระบบประสาทและสมอง
- ตรวจสแกนระบบเผาผลาญอาหาร

Live Blood Analysis

เป็นการตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงใน การเกิดโรคและความเสื่อมในระดับเซลล์เม็ดเลือด โดยวิเคราะห์จากผลของการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วผ่านหน้าจอ เพราะก่อนการเจ็บป่วยของร่างกาย จะสามารถตรวจพบความผิดปกติในน้ำเลือดได้ ก่อนที่ร่างกายจะแสดงอาการออกมาภายนอก

Wellness Check-up เหมาะกับใคร?
  • ทุกคนที่รักสุขภาพ และต้องการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการรักษา
  • สามารถวางแผนการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างตรงจุด