WELLNESS TEAM

แพทย์หญิงณัทดา สามัคยานุสรณ์

Dr. Nadda Samakayanusorn

DERMATOLOGIST

Educational Background

2017 – present แพทย์ประจำคลินิกผิวหนังและเลเซอร์ แผนกโรคผิวหนังโรงพยาบาลรามาธิบดี


2015 – 2016 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


2014 นักวิจัยสาขาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝึกงานที่โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก ประเทศไทย


2007 – 2013 พญ. แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลวชิร มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
– พ.ศ. 2555 ฝึกงานที่โรงพยาบาลระดับมัธยมศึกษาและโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 1 ปี
– กรกฎาคม-กันยายน: โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ นครปฐม ประเทศไทย


2005 – 2007 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ประเทศไทย


1996 – 2005 โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ประเทศไทย