chat search
icon

“เพราะสุขภาพทางเพศ เป็นเรื่องสำคัญ”

Sex Health Program

โปรแกรมการดูแลสุขภาพทางเพศ สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีฮอร์โมนเพศต่ำ จากวัยที่เพิ่มขึ้น หรือสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยลง ขาดความสุขยามมีกิจกรรมทางเพศ ไม่ว่าชายหรือหญิงก็ตาม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา มีหลากหลายวิธีการรักษาด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ที่ช่วยเรียกความมั่นใจของคุณกลับคืนมาอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการให้ฮอร์โมนทดแทน การให้ยาและอาหารเสริม รวมไปถึงการฉีด PRP เพื่อกระตุ้นเซลล์บริเวณอวัยวะเพศ ให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้ง


Sex Health Program เหมาะกับใคร?
  • ผู้ที่มีปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศ
  • ผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนเพศพร่อง หรืออยู่ในวัยทอง

ผลลัพธ์ที่ได้หลังการรักษา
  • สุขภาพทางเพศที่ดีขึ้น เรียกความมั่นใจคืนมา
  • อาการผิดปกติที่เป็นผลมาจากการขาดฮอร์โมนเพศค่อยๆ ดีขึ้น